Tai Ji Quan Dao
Tai Ji Quan Dao

Our lineage

This chart traces our lineage to the Yang family

Yang Lu Chan
1799 - 1872

Yang Chien Hou
1839 - 1917

Yang Cheng Fu
1883 - 1936

Yang Shou Chung
1909 - 1985

Chu King Hong

Herman Chan-Pensley

Print | Sitemap
© Bob Chidgey